Apache2

Apache kullanarak içerdeki belirli bir porta traffiği yönlendirmek.
Öncellikle ilgili apache modülü aktifleştirilir.
a2enmod proxy
a2enmod proxy_http
Daha sonra oluşturulan virtual host dosyasına aşağıdaki kayıt girilir.
<VirtualHost *:80>
ProxyPreserveHost On
ProxyRequests Off
ServerName bitwarden.domain.com
ProxyPass / http://{local_docker_ip}:{local_docker_port}/
ProxyPassReverse / http://{local_docker_ip}:{local_docker_port}/
</VirtualHost>
Apache servisi yeniden başlatılır.